Acron 600B

1/4: Acron 600B front speaker

Acron 600B

2/4: Acron 600B front speaker

Acron 600B

3/4: Acron 600B front speaker

Acron 600B

4/4: Acron 600B front speaker